AP=  Avaliación pendente de cursos anteriores (en bacharelato).

NP= Non presentado.

RAE= Renunciou á convocatoria extraordinaria (na ESA).

 AA= Avaliado con anterioridade. NA= Non avaliado. No EBI S= superado NS= non superado

 

 

  Axuda Notas

 

Para consultar as túas cualificacións, tes que introducir na casiña "Identificador" o DNI/Pasaporte/Cartón de residencia (coa letra final pero sen guión nin espazo), seguido do mes e ano de nacemento en formato mmaa, tamén sen espazo entre o DNI (exemplo: alumno con DNI nº 32645062Q, nacido en xaneiro de 1974, Cod. identificador = 32645062Q0174).

  Se as notas non aparecen, o máis probable é que no momento da matrícula (no curso actual ou no de ingreso no Centro), presentases un documento de identificación cunha numeración diferente. Isto é moi frecuente en alumnos de orixe estranxeira, matriculados con pasaporte ou cartón de residencia provisional que intentan acceder ás notas co número do cartón de residencia definitiva ou outro diferente ao presentado no momento da matrícula.

  Probade co documento de orixe e, se non funciona, poñédevos en contacto coa secretaría do Centro para comprobar se os datos do documento de identificación utilizado e a data de nacemento introducidos no sistema informático do Centro son correctos.

 Ayuda Notas

 

Para consultar tus calificaciones, tienes que introducir en la casilla "Identificador" el DNI/Pasaporte/Tarjeta de residencia (con la letra final pero sin guión ni espacio), seguido del mes y año de nacimiento en formato mmaa, también sin espacio entre el DNI (ejemplo: alumno con DNI nº 32645062Q, nacido en enero de 1974, Cod. identificador = 32645062Q0174).

 Si las notas no aparecen, lo más probable es que en el momento de la matrícula (en el curso actual o en el de ingreso en el Centro), presentaras un documento de identificación con una numeración diferente. Esto es muy frecuente en alumnos de origen extranjero, matriculados con pasaporte o tarjeta de residencia provisional que intentan acceder a las notas con el número de la tarjeta de residencia definitiva u otro diferente al presentado en el momento de la matrícula.

 Probad con el documento de origen y, si no funciona, poneros en contacto con la secretaría del Centro para comprobar si los datos del documento de identificación utilizado y la fecha de nacimiento introducidos en el sistema informático del Centro son correctos.