XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E  ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Centro EPAPU Río Lérez

Avenida de Buenos Aires, 22-26 (Pontevedra)

Tlfs: 886 159 421 e 422. Fax: 886 159 434 - E-mail: epa.rio.lerez@edu.xunta.es

EPA

Pontevedra

 

Curso 2020-2021 - Boletín de Notas  

 

Alumnos de 2º de Bacharelato que teñen pendentes asignaturas de 1º e non fixeron a 3ª avaliación de 1º adiantada, na nota da avaliación final da materia correspondente en 2º de Bacharelato, aparecerá P ou PA (pendente de avaliación) ata a avaliación extraordinaria. P= Pendente. NP= Non presentado. RAE= Renunciou á convocatoria extraordinaria (na ESA). AA= Avaliado con anterioridade (non significa aprobado). NA= Non avaliado. No EBI S= superado NS= non superado

 

Lista de notas de alumnos de 4º ESA con pendentes de cursos anteriores

 

28-02-2021

Page: 1 of 69  Records: 3585

Identificador Alumna/o: Apelidos e Nome Nivel Materia/Módulo Avaliación Nota Curso escolar
           
  Introduce            
  o teu DNI            
  ou número de            
  matrícula,            
  seguido do            
  mes e ano de            
  nacemento en            
  formato mmaa            
  (Ex: DNI0389)            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  77970354D0201 Aquino González, Naomi Yamilet 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I     2020-21
  72172167F0100 Pérez Queiruga, Julia 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I 1ª Ava.
2
2020-21
  53861936F0101 Chayán Pereira, Daniel 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I 1ª Ava.
0
2020-21
  44086988J0280 Cruz Lustres, Antonio 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I 1ª Ava.
7
2020-21
  Y6803612L0367 Morales Yánez, Petra Honderly 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I 1ª Ava.
6
2020-21
  77465189Q0601 Telmo Fernández, Alba 1º Bac. 2Por I     2020-21
  77682082L0881 Vieira da Silva, Claudeni 1º Bac. 2Por I     2020-21

   Lugar e data:

                           Pontevedra,

Este documento descargado de internet só ten valor informativo e carece de outra validez si non foi selado e asinado no centro

  Selo do centro:

 

 

 

Sinatura autorizada: