XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E  ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Centro EPAPU Río Lérez

Avenida de Buenos Aires, 22-26 (Pontevedra)

Tlfs: 886 159 421 e 422. Fax: 886 159 434 - E-mail: epa.rio.lerez@edu.xunta.es

EPA

Pontevedra

 

Curso 2019-2020 - Boletín de Notas  

 

Alumnos de 2º de Bacharelato que teñen pendentes asignaturas de 1º e non fixeron a 3ª avaliación de 1º adiantada, na nota da avaliación final da materia correspondente en 2º de Bacharelato, aparecerá P ou PA (pendente de avaliación) ata a avaliación extraordinaria.

NP= Non presentado. RAE= Renunciou á convocatoria extraordinaria (na ESA). AA= Avaliado con anterioridade. NA= Non avaliado. No EBI S= superado NS= non superado

 

LISTAXE DE ALUMNOS DE 4ª ESA CON MATRÍCULA AMPLIADA (NOTAS)

 

18-01-2020

Page: 1 of 66  Records: 3392

Identificador Alumno: Apelidos e Nome Nivel Materia/Módulo Avaliación Nota Curso escolar
           
  Introduce            
  o teu DNI            
  ou número de            
  matrícula,            
  seguido do            
  mes e ano de            
  nacemento en            
  formato mmaa            
  (Ex: DNI0389)            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
  78143133N1001 Ichoukade Bazimi, Kawtar 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I     2019-20
  77484411X1299 Dadín Touriño, Roberto 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I     2019-20
  77013705E0200 Fernández Maquieira, Alba 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I     2019-20
  72357999E1097 Valdés Jiménez, Antonia 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I     2019-20
  35449293Z0462 Rey Prieto, María Begoña 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I 1ª Ava.
3
2019-20
  Y2034371N0997 Sorce, Gaia 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I 1ª Ava.
9
2019-20
  77422442A0597 Abdelkader Omar, Rita 1º Bac. 2ªlingua: Fran. I 1ª Ava.
5
2019-20

   Lugar e data:

                           Pontevedra,

Este documento descargado de internet só ten valor informativo e carece de outra validez si non foi selado e asinado no centro

  Selo do centro:

 

 

 

Sinatura autorizada: